Reklama

wszystkie artykuły z działu >> ARCHITEKTURA
26 stycznia 2019
wszystkie artykuły z działu >> ARCHITEKTURA

V LO we Wrocławiu i Maćków Pracownia Projektowa z nagrodą Property Design Awards 2019!

Liceum Ogólnokształcące nr 5 we Wrocławiu zaprojektowana przez Maćków Pracownia Projektowa z nagrodą Property Design Awards 2019 w kategorii Design wnętrze – obiekt publiczny.

V LO Mackow Pracownia Pojektowa Property Design Awards

Gala Property Design Awards 2019; nagrodę wręcza Robert Majkut, designer, dyrektor generalny Robert Majkut Design, zaś odebrał Zbigniew Maćków z Maćków Pracownia Projektowa, photo materiały prasowe Property Design

V LO

W za­sa­dzie wszyst­kie naj­istot­niej­sze de­cy­zje w tym pro­jek­cie ma­ją swo­ją ge­ne­zę w lo­ka­li­za­cji. Dział­ka, po­ło­żo­na na skra­ju par­ku, a jed­no­cze­śnie przy bar­dzo ru­chli­wej dro­dze wy­lo­to­wej z Wro­cła­wia, gdzie nie ma już mia­sta z gę­stą sie­cią kwar­ta­łów i wza­jem­nych po­wią­zań, zbu­do­wa­ła nam ma­try­cę uwa­run­ko­wań. A ta z ko­lei usta­wi­ła ca­ły ciąg pro­ce­sów de­cy­zyj­nych. Pierw­szy cel, oszczę­dzić jak naj­wię­cej drzew, uzy­ska­li­śmy, wpi­su­jąc pro­jek­to­wa­ny bu­dy­nek w ślad po ist­nie­ją­cych na dział­ce obiek­tach (sta­ry ba­sen z za­ple­czem). Pró­bu­jąc wpa­so­wać ku­ba­tu­rę mię­dzy roz­rzu­co­ne w par­ko­wym nie­ła­dzie drze­wa, ra­dy­kal­nie zmniej­szy­li­śmy licz­bę nie­zbęd­nych wy­ci­nek i uzy­ska­li­śmy pro­sty, nie­mal ba­nal­ny ty­po­lo­gicz­nie obiekt. Je­go sche­mat funk­cjo­nal­ny opie­ra się na ho­lu ko­mu­ni­ka­cyj­nym – stre­fie re­kre­acji, któ­ry sta­no­wi jed­no­cze­śnie bu­for od­dzie­la­ją­cy po­miesz­cze­nia dy­dak­tycz­ne od uli­cy. Po­zo­sta­łe funk­cje (ha­la spor­to­wa, bi­blio­te­ka, sa­la kon­fe­ren­cyj­na) zo­sta­ły ze­spo­lo­ne z głów­ną bry­łą wę­złem roz­rząd­czym, któ­ry dys­try­bu­uje i kon­tro­lu­je ruch po szko­le jej głów­nych i ze­wnętrz­nych użyt­kow­ni­ków (ki­bi­ce, uczest­ni­cy kon­fe­ren­cji, czy­tel­ni­cy). Przy tej sza­ra­dzie funk­cjo­nal­nej, za­ło­że­nia prze­su­nę­li­śmy do eks­tre­mum – za­pro­po­no­wa­li­śmy lo­ka­li­za­cję bo­iska na da­chu ha­li, tak aby nie ge­ne­ro­wać ko­lej­nych wy­ci­nek. Od stro­ny uli­cy Ślęż­nej do­cią­ży­li­śmy hol na­ni­za­ny­mi nań po­miesz­cze­nia­mi la­bo­ra­to­riów, któ­re z uwa­gi na swo­ją spe­cy­fi­kę mo­gły ko­rzy­stać ze świa­tła gór­ne­go. For­mal­nie de­cy­zja ta da­ła nam asumpt do za­pro­po­no­wa­nia dy­na­micz­nej kom­po­zy­cji fa­sa­dy. Re­al­nie układ ten prze­te­sto­wa­li­śmy naj­pierw w in­nej re­ali­za­cji – Ogól­no­kształ­cą­cej Szko­le Mu­zycz­nej przy ul. Pił­sud­skie­go, po­nie­waż bu­do­wa V LO zo­sta­ła od­ro­czo­na w cza­sie. Wszyst­kie de­cy­zje by­ły pro­ste, choć z uwa­gi na uwa­run­ko­wa­nia, czę­sto dość ra­dy­kal­ne. Ta­kie pro­jek­ty zwy­kle nie wy­trzy­mu­ją pró­by cza­su, a my mu­sie­li­śmy do na­sze­go po­wró­cić po 10 la­tach od wy­gra­ne­go kon­kur­su. Cie­szy nas, że po­za kil­ko­ma tech­nicz­ny­mi ko­rek­ta­mi pro­jekt zo­stał zre­ali­zo­wa­ny bez zmian.

V LO Mackow Pracownia Pojektowa Property Design Awards

wszystkie zdjęcia Maciej Lulko

V LO Mackow Pracownia Pojektowa Property Design Awards

V LO Mackow Pracownia Pojektowa Property Design Awards

V LO Mackow Pracownia Pojektowa Property Design Awards

V LO Mackow Pracownia Pojektowa Property Design Awards

V LO Mackow Pracownia Pojektowa Property Design Awards

V LO Mackow Pracownia Pojektowa Property Design Awards

V LO Mackow Pracownia Pojektowa Property Design Awards

V LO Mackow Pracownia Pojektowa Property Design Awards

V LO Mackow Pracownia Pojektowa Property Design Awards

_____________________

Liceum Ogólnokształcące nr V z kompleksem rekreacyjno-sportowym
Wrocław, ul. Kuronia 14

Autorzy projektu:

Maćków Pracownia Projektowa: Zbigniew Maćków (główny projektant), Juliusz Erdman, Jerzy Kopka, Maciej Kowaluk, Michał Mrzewa, Anna Patyk, Ewa Pobudejska, Kinga Bender, Łukasz Reszka, Piotr Sulisz, Agnieszka Trebenda-Toczydłowska, Piotr Wilk, Maciej Witaszek, Bartosz Zięba, Piotr Zybura

Konstrukcja:

A.K.I.-Projekt

Instalacje:

Grupa Projektowa GP Omega (IS); Piotr Lubiatowski, Wiesław Janura (IE)

Fasady:

Profa

Inwestor:

Gmina Wrocław – Zarząd Inwestycji Miejskich

Generalny wykonawca:

Mirbud

P. zabudowy:

4 420 m2

P. użytkowa:

11 138 m2

P. całkowita:

13 376 m2

Kubatura:

57 801 m3

Projekt:

2007 (konkurs), 2009 (projekt budowlany i wykonawczy)

Realizacja:

2017

Zdjęcia:

Maciej Lulko website

Maćków Pracownia Pojektowa Website 

 

 

wizytówki

Komentarze:

loading
Nikt jescze nie skomentował tego artykułu.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.